ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

     มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย จัดตั้งขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดและ/หรือให้บริการทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และ/หรือประชาชน จัดและให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับ สหกรณ์ และบุคลากรของสหกรณ์ และ/หรือประชาชน และ ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

 ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนากองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และมั่นคงในการดำเนินงานของ ช.ส.ค.เห็นควรแยกงานทางด้านเศรษฐกิจ คืองานทำรายได้ทางธุรกิจ  และงานทางด้านสังคม คือ งานสวัสดิการ งานการศึกษา งานด้านการกุศลและงานสาธรณประโยชน์  ออกจากกัน มีมติให้นำเสนอการจัดตั้งองค์การเพื่อรองรับงานทางด้านสังคม คือ การจัดตั้งเป็นมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย  โดยมอบหมายให้ นายคันศร คมภักดี  ศึกษาหลักการ ความเป็นไปได้ และ ข้อมูลการจัดตั้งมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พิจารณาต่อไป

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติจัดตั้งมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการ จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์มานะ สุดสงวน คุณภิตินันท์ หิรัญชวันรัตน์ คุณสุวัฒน์ วงษ์ศรี คุณอภิชาติ พรหมจินดา คุณคันศร คมภักดี คุณวีรยุทธ รุจิเรข และ คุณนวรัตน์  คณะสุวรรณ์  และบริจาคเงินให้เป็นทุนดำเนินงานมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท โดยตัดจากทุนการศึกษา

 

 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร และ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ   ที่สำนักงานเขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552   สำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารและส่งเรื่องต่อไปยังนายทะเบียนรับจดทะเบียน  กรมการปกครอง  มีการขอเอกสารเพิ่มเติม รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อบังคับมูลนิธิฯ ให้ถูกต้องตามที่นายทะเบียนแนะนำ

 

จดทะเบียนมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  รับจดทะเบียนมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย  ทะเบียนเลขที่  กท 1953  มีผลตั้งแต่  วันที่ 21 เมษายน 2553

 

ชื่อ และ เครื่องหมาย 

มูลนิธินี้มีชื่อว่า    มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย  ชื่อย่อ (มคท.)

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  THAI CREDIT UNION FOUNDATION ชื่อย่อ  (TCUF.)

รูปเครื่องหมายของมูลนิธิมีลักษณะเป็นรูปดังนี้

 

 

มีความหมายว่า  

“รูปโลก” หมายถึง  ความเป็นสากล และถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันของประชากรโลก
“ภาพเงาคน 4 คน” หมายถึง  สถาบันครอบครัวของมนุษยชาติผู้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคม และเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม รวมถึงการอยู่ร่วมกันใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างสันติ
“รูปมือ” หมายถึง  คุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม
“ตัวอักษรไทย” หมายถึง  เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความโอบอ้อมอารีของคนไทย
“ตัวอักษรอังกฤษ”  หมายถึง  ความเป็นสากล

                      

    

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search