วัตถุประสงค์

 

      1. จัดและ/หรือให้บริการทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และ/หรือ ประชาชน

 

     2. จัดและให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ และ/หรือประชาชน

 

     3. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ,สันนิบาตสหกรณ์,ชุมนุมสหกรณ์,สหกรณ์,องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการของมูลนิธิ

 

     4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

     5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search