เอกสาร
รายละเอียด
1. พระราชบัญญัติ
2. ราชกิจจานุเบกษา
3. ข้อบังคับและระเบียบ มคธ.
4. กรอบแนวทางการปรับโอนกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ (สก.1-2)
5. การเชื่อมทางกฎหมายการจัดสวัสดิการสังคม มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย (มคธ.)
6. การบริหารจัดการ การเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
7. การบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี ระหว่างมูลนิธิฯและผู้ขอรับสวัสดิการ
8. คู่มือการดำเนินงานมูลนิธิและสมาคม
ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search