Previous Next

โครงการเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

      มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย หรือ มคท. หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดและให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์และ/หรือประชาชน ซึ่งมีคณะกรรมการในการดำเนินการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการกองทุนและการสงเคราะห์แก่สมาชิก ให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเปิดตัวมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย (มคท.) ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนทั่วไป ร่วมถึงเข้าใจบทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยกำหนดจัดโครงการเปิดอาคารสำนักงาน ร่วมถึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) และ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ขึ้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
     นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ในฐานะประธานกรรมการ มคท. ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อทำให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศมั่นใจในการให้บริการที่ต่อเนื่อง และรักษาผลประโยชน์ที่มวลสมาชิกจะได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกและสื่อต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่ออินเตอร์เน็ต ได้เข้าถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินการของ มคท. และถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในการทำบุญเปิดสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต
     การนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน มคท. ซึ่งท่านในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและให้ความสำคัญกับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้เล็งเห็นความตั้งใจดีเกี่ยวกับการให้บริการด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ง 80 % ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีรายได้ไม่แน่นอน ให้ได้รับการบริการที่เข้าถึงและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีการจัดและให้การศึกษา พร้อมพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจอีกด้วย

Previous Next

โครงการก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการฯ

ทางมูลนิธิได้จัดโครงการ ก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มารับฟังโครงการ

Previous Next

ประชุมวิสามัญ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ประธานได้จัดการประชุม วิสามัญ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search