Previous Next

มคท. และ ช.ส.ค. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมกันส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์

       วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้สูงขึ้น  2. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อช่วยให้สมาชิกมีช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น และ 3. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือ ร่วมกัน 3 องค์กร คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนในการลงนาม อีกทั้ง มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยมีนายการุณ พรหมสินชัย รองประธาน คนที่ 2 เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยมี นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้นำและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้

 

Previous Next

ศึกษาดูงานกลุ่มเกษรตกรทำสวนเขาทะลุ

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย(มคท.) โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ได้มอบหมาย นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง พร้อมด้วย ,ดร.เสกสรร ศุภแสง ,นายร้อง สมใจ กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยนายคันศร คมภักดี ผู้จัดการมูลนิธิ เข้าศึกษาดูงานการผลิตกาแฟตรา เขาทะลุคอฟฟี่ ณ กลุ่มเกษตรทำสวนเขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีนายจรวย ขลิบเคลื่อน ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำถึงขั้นตอนการดำเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนดำเนินการได้อย่างภาคภูมิในปัจจุบัน และพร้อมที่จะเชื่อมโยงการดำเนินการกับ มคท. เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนได้อย่างทั่วถึง

Previous Next

โครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9/2561

          นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561    ณ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดในภาคเช้า ณ อาคารสำนักงาน ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ในวันที่ 6 มกราคม 2561 ซึ่งโครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อดำเนินการมอบของบริจาคให้กับ ชาวบ้านภายในชุมชน และนักเรียน ของ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อีกทั้ง อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเล่นขนาดใหญ่ สำหรับสนามเด็กเล่น หลังจากที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ได้เริ่มกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ระหว่าง ทีม อบต.แม่ตื่น และ ทีมเครดิตยูเนี่ยน จากนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างชาวเครดิตยูเนี่ยนและชาว ต. ม่อนจอง

           ในส่วนของภาคเช้าของวันที่ 7 มกราคม 2561 มีพิธีทางศาสนาและทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินสมทบทุนให้กับทางโรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ได้เข้าสู่กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดี ต่อด้วยการมอบผ้าห่ม ชุดกันหนาว และชุดอุปกรณ์สนามสนามเด็กเล่น โดยมี นายการุณ พรหมสินไชย รองประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย คนที่ 2 และ นายดาบชัย ใจสู้ศึก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Previous Next

คณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกันประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ มทค. ครั้งที่ 7/2560

     ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลองจั่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ทางมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ มคท. ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของมูลนิธิฯ พร้อมนำนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2561 ขึ้น ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ครั้งที่ 7/2560 
     การนี้ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็น ร่วมกันในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ พร้อมกับการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจในอนาคตต่อไป

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search