Previous Next

มคท. และ ช.ส.ค. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมกันส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์

       วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้สูงขึ้น  2. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อช่วยให้สมาชิกมีช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น และ 3. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือ ร่วมกัน 3 องค์กร คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนในการลงนาม อีกทั้ง มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยมีนายการุณ พรหมสินชัย รองประธาน คนที่ 2 เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยมี นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้นำและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้

 

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search