Previous Next

ศึกษาดูงานกลุ่มเกษรตกรทำสวนเขาทะลุ

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย(มคท.) โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ได้มอบหมาย นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง พร้อมด้วย ,ดร.เสกสรร ศุภแสง ,นายร้อง สมใจ กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยนายคันศร คมภักดี ผู้จัดการมูลนิธิ เข้าศึกษาดูงานการผลิตกาแฟตรา เขาทะลุคอฟฟี่ ณ กลุ่มเกษตรทำสวนเขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีนายจรวย ขลิบเคลื่อน ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำถึงขั้นตอนการดำเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จนดำเนินการได้อย่างภาคภูมิในปัจจุบัน และพร้อมที่จะเชื่อมโยงการดำเนินการกับ มคท. เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนได้อย่างทั่วถึง

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search