Previous Next

คณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกันประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ มทค. ครั้งที่ 7/2560

     ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลองจั่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ทางมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ มคท. ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของมูลนิธิฯ พร้อมนำนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานงบประมาณ ประจำปี 2561 ขึ้น ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ครั้งที่ 7/2560 
     การนี้ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็น ร่วมกันในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ พร้อมกับการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจในอนาคตต่อไป

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search